Dịch vụ quản trị web

Cơ bản
500,000 đ/ tháng
Backup File
Backup CSDL
Tối ưu ảnh
Check lỗi SEO web
Các công việc làm 1 tháng/ lần
Nâng cao
1,000,000đ/ tháng
Backup File
Backup CSDL
Tối ưu ảnh
Check lỗi SEO web
Các công việc làm 1 tuần/ lần
Cao cấp
3,000,000đ/ tháng
Backup File
Backup CSDL
Tối ưu ảnh
Check lỗi SEO web
Các công việc làm 1 ngày/ lần

Dịch vụ đăng sản phẩm

Cơ bản
15,000đ/ sản phẩm
Không tối ưu SEO
Không tối ưu ảnh
Nâng cao
30,000đ/ sản phẩm
Có tối ưu SEO
Có tối ưu ảnh